Прилог кон библиографијата на македонскиот јазик. 3, 1971-1985 : (со дополнување за претходните години) / уредувачки одбор Зузана Тополињска одговорен уредник, Милица Миркуловска, со помош на Анита Бучевска.

dc.contributor.author Тополињска, Зузана. (edt)
dc.contributor.author Миркуловска, Милица. (edt)
dc.contributor.author Бучевска, Анита. (edt)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:13:30Z
dc.date.available 2021-12-16T20:13:30Z
dc.date.issued 2006
dc.description На наспор. насл. стр.: A contribution to the bibliography of Macedonian language. 3, 1971-1985 : (and supplement for the previous years ) / editorial board Zuzanna Topolińska editor-in-chief, Milica Mirkulovska, with the assistance of Anita Bučevska. Тираж 400. Регистри.
dc.format XXXIII, 443 стр. ; 24 см.
dc.identifier.isbn urn:ISBN:9989-101-58-2
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/62850826
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/358
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Истражувачки центар за ареална лингвистика
dc.subject Македонски јазик
dc.title Прилог кон библиографијата на македонскиот јазик. 3, 1971-1985 : (со дополнување за претходните години) / уредувачки одбор Зузана Тополињска одговорен уредник, Милица Миркуловска, со помош на Анита Бучевска.
dc.title.alternative Added title page title: A contribution to the bibliography of Macedonian language
dc.type monograph
dc.type text - bibliographies
dc.type Text
dspace.entity.type
Files