Зборник на трудови посветени на академик Кирил Мицевски : по повод 80-годишнината од раѓањето / [уредувачки одбор Ѓорѓи Филиповски (претседател), Ристо Лозановски, Владо Матевски].

Date
2007
Authors
Филиповски, Ѓорѓи. (edt)
Лозановски, Ристо. (edt)
Матевски, Владо. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Collection of papers devoted to academician Kiril Micevski : on the occassion of the 80 years of his bearth. Трудови и на англ. јазик. Тираж 500. Библиографија на академик Кирил Мицевски ; Bibliography of academician Kiril Micevski: стр. [27]-41. Библиографии кон трудовите. Summaries кон трудовите.
Keywords
Флора
Citation