Историја на идеите на почвата на Македонија : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / [уредувачки одбор Георги Старделов (претседател), Блаже Ристовски, Иван Џепароски].

Date
2000
Authors
Старделов, Георги. (aut)
Илиевски, Петар Хр. (aut)
Митевски, Витомир. (aut)
Георгиева, Вера. (aut)
Џепароски, Иван. (aut)
Санџакоски, Стефан. (aut)
Вражиновски, Танас. (aut)
Чаусидис, Никос. (aut)
Манева, Елица. (aut)
Златанов, Методиј. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Публикацијата е во рамките на: Макропроект "Историја на културата на Македонија", книга 11. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Библиографија кај одделни трудови.
Keywords
Citation