Кресненското востание во Македонија 1878-1879 : материјали од Научниот собир одржан по повод 100-годишнината од востанието, Берово, 2-4 октомври 1978 година / [организатор Македонска академија на науките и уметностите ; уредувачки одбор Михаило Апостолски (претседател), ... [и др.]].

Date
1982
Authors
Апостолски, Михаило. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: The Kresna Uprising in Macedonia 1878-1879 : materials from the Symposium held on the 100-th anniversary of the uprising, Berovo, 2nd-4th October 1978. Симпозиум на тема "Сто години од Кресненското востание во Македонија 1878-1879" -> предговор. Тираж 1000. Текст на мак., срхр., пол., фр. и рус. јазик. Фусноти кон текстот. Summaries ; Резюме кон трудовите.
Keywords
Кресненско востание
Citation