Македонија и Русија/СССР : (историја - политика - култура) од Првата светска војна до формирањето на современата македонска државност : (1914-1944) : материјали од IV македонско-руски научен собир Охрид, 17-18. IX 2008 / [редакција Блаже Ристовски, претседател, Гане Тодоровски, Вера Битракова-Грозданова].

Date
2011
Authors
Македонско-руски научен собир (4 : 2008 : Охрид)
Ристовски, Блаже. (edt)
Тодоровски, Гане. (edt)
Битракова-Грозданова, Вера. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Македония и Русия/СССР : (история - политика - кулЬтура) от Первой мировой войны до формирования современного македонского государства : (1914-1944) : материалы IV македонско-русской научной конференции Охрид, 17-18. IX 2008. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови.
Keywords
Citation