Галичник и Мијаците / Риста Огњановиќ-Лоноски ; приредиле Оливера Јашар-Настева и Тодор Димитровски ; [корица Кочо Фиданоски].

Date
2004
Authors
Огњановиќ-Лоноски, Риста. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Фондација Трифун Костовски
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Galičnik and the Myaks / Rista Ognjanović-Lonoski / prepared by Olivera Jašar-Nasteva and Todor Dimitrovski. Фусноти кон текстот. Кон оваа драгоцена книга / Блаже Ристовски: стр. I-VI. За авторот на ова дело / Тодор Димитровски: стр. 1-10.
Keywords
Мијаци
Citation