Народното творештво на почвата на Македонија : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / [уредувачки одбор Георги Старделов (претседател)... [и др.] ; превод на англиски јазик Марина Ѓаурова].

Date
1997
Authors
Старделов, Георги. (aut)
Илиевски, Петар Хр. (aut)
Ристовски, Блаже. (aut)
Доровски, Иван. (aut)
Лафазановски, Ермис. (aut)
Светиева, Анета. (aut)
Вражиновски, Танас. (aut)
Прокопиев, Александар. (aut)
Саздов, Томе. (aut)
Петровски, Блаже. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Публикацијата е во рамките на: Макропроект "Историја на културата на Македонија", книга 6. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Summaries kon trudovite. Библиографија кон одделни трудови.
Keywords
Македонско народно творештво
Citation