Почвите на Република Македонија. ǂТ. ǂ6, Антропогени почви (антропосоли) / Ѓорѓи Филиповски ; [превод на резимето Рајна Кошка-Хот].

Date
2004
Authors
Филиповски, Ѓорѓи. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Soils of the Republic of Macedonia. ǂVol. ǂ6, Anthropogenic soils (anthroposols) / Gjorgji Filipovski. Тираж 500. Библиографија: стр. 225-234. Summary.
Keywords
Антропогени почви
Citation