Македонскиот фолклор во музичкото и драмското творештво до 1945 година : трудови од научен собир Скопја, 8 и 9 декември 1980 година / [уредувачки одбор Тодор Скаловски (претседател), Драгослав Ортаков, Иван Ивановски ; превод на резимеа Благој Стоичковски].

Date
1986
Authors
Скаловски, Тодор. (edt)
Ортаков, Драгослав. (edt)
Ивановски, Иван. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите : Универзитетски ценатр за уметности
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Macedonian folklore in music and dramatic creations up to 1945 : papers presented at the symposium, Skopje, Decembar 18-th, 1980. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Sumaries кон одделни трудови.
Keywords
Македонско народно творештво
Citation