Зборник на трудови посветени на академик Блаже Конески / [уредувачки колегиум Петар Хр. Илиевски, Александар Спасов, Оливера Јашар-Настева, Милан Ѓурчинов ; превод на англиски јазик Татјана Митревска].

Date
1995
Authors
Илиевски, Петар Хр. (edt)
Спасов, Александар. (edt)
Јашар-Настева, Оливера. (edt)
Ѓурчинов, Милан. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: A collection of studies dedicated to Academician Blaže Koneski. Тираж 500. Фусноти кон текстот. 'Рбетен ств. насл.: Зборник - Блаже Конески. Текст и на англ. јазик. Summaries; Резюме кон трудовите.
Keywords
Македонски јазик
Citation