Сликари и скулптори академици / [главен уредник Томе Серафимовски ; текст Емил Алексиев ; фотографија Горан Десковски ; превод на текстот Зорица Теофилова, Ѓул Нихал Исмаил] = Painters and sculptors academians / [editor-in-chief Tome Serafimovski ; text Emil Aleksiev ; photography Goran Deskovski ; translations by Zorica Teofilova, Gul Nihal Ismail].

Date
2007
Authors
Серафимовски, Томе. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Фонд "Трифун Костовски" = Skopje : Macedonian academy of sciences and arts, Fund "Trifun Kostovski"
Abstract
Description
Текст напоредно на мак. и англ. јазик.
Keywords
Сликарство
Citation