Реферати од X заседание на Меѓународната комисија за изучување на граматичката структура на словенските литературни јазици, 22.IX. до 4.X.1975 / [редакциски одбор Божидар Водоески, Блаже Конески, Благоја Корубин].

dc.contributor.author Меѓународна комисија за изучување на граматичката структура на словенските литературни јазици. Заседание (10 : 1975 : Скопје)
dc.contributor.author Видоески, Божидар. (edt)
dc.contributor.author Конески, Блаже. (edt)
dc.contributor.author Корубин, Благоја. (edt)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:12:55Z
dc.date.available 2021-12-16T20:12:55Z
dc.date.issued 1979
dc.description Текст на пол., чеш., рус., српхрв., словен., јазик. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови.
dc.format 243 стр. ; 24 см.
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/32933130
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/197
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
dc.subject Словенски јазици
dc.title Реферати од X заседание на Меѓународната комисија за изучување на граматичката структура на словенските литературни јазици, 22.IX. до 4.X.1975 / [редакциски одбор Божидар Водоески, Блаже Конески, Благоја Корубин].
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files