Археолошките откритија на почвата на Македонија : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / [уредувачки одбор Георги Старделов (претседател), Вера Битракова-Грозданова, Елица Манева].

Date
2009
Authors
Старделов, Георги. (edt)
Битракова-Грозданова, Вера. (edt)
Манева, Елица. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Публикацијата е во рамките на: Макропроект "Историја на културата на Македонија", книга 17, 18, 19. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Трудови на повеќе јазици. Библиографија кон одделни трудови. Summary ; Résumé ; Zusamenfassung. Регистри.
Keywords
Citation