Македонија во делата на странските патописци : 1905-1908 / подготвил Александар Матковски ; [соработник Поликсена Матковска ; ликовен уредник Кочо Фиданоски].

Date
2012
Authors
Матковска, Поликсена. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Фондација Трифун Костовски
Abstract
Description
Тираж 500. Фусноти кон текстот. Вовед / Драгица Митрова: стр. 7-11. Регистар.
Keywords
Citation