Богомилството на Балканот во светлината на најновите истражувања : материјали од Симпозиумот одржан во Скопје на 30, 31 мај и 1 јуни 1978 година / [организатори] Македонска академија на науките и уметностите, Српска академија наука и уметности, Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине ; [уредувачки одбор Љубен Лапе одговорен уредник, Алојз Бенац, Сима Ќирковиќ].

Date
1982
Authors
Лапе, Љубен. (edt)
Бенац, Алојз. (edt)
Ќирковиќ, Сима. (edt)
Меѓународен симпозиум Богомилството на Балканот во светлината на најновите истражувања (1978 : Скопје)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите ; [Белград] : Српска академија наука и уметности ; [Сараево] : Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Bogomilism in the Balkans in the light of the latest research : proceedings of the symposium held in Skopje on May 30, 31st and June 1st 1978. "Меѓународен симпозиум Богомилството на Балканот во светлината на најновите истражувања" --> поздравен говор стр. 13. Тираж 2000. Текст и на срхр., рус., буг., англ. и фр. јазик. Резимеа на фр., мак. и герм. јазик кон повеќето трудови.
Keywords
Богомилство
Citation