Подарок за навек : скулптури и цртежи : Ликовен салон, X-XII, 2012 / Томе Серафимовски ; [воведен текст Луан Старова ; фотографии Горан Десковски ; превод на англиски јазик Зоран Анчевски, Рајна Кошка] = ǂA ǂgift for eternity : sculptures and drawings : Art gallery, X-XII, 2012 / Tome Serafimovski ; [foreword Luan Starova ; photographs Goran Deskovski ; translated into English by Zoran Anchevski, Rajna Koshka].

Date
2012
Authors
Серафимовски, Томе. (art)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите = Skopje : Macedonian academy of sciences and arts
Abstract
Description
Текст на мак. и англ. јазик. Подарок за навек : реч на отварањето на ликовната изложба на академик Томе Серафимовски по повод 45 години постоење на МАНУ ; A gift for eternity : an address at the opening of the donor exhibition by academician Tome Serafimovski in honour of the 45th anniversary of the Macedonian Academy of Sciences and Art: стр.3-8. Биографија ; Biography: стр. 23-30.
Keywords
Скулптура
Citation