Долгорочниот развој на енергетиката во СР Македонија : (1986-2005) : материјали од советувањето одржано на 27 јуни 1987 г. во Скопје / [организатори Истражувачки центар за нови технологии при МАНУ, Републички комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство, Републички комитет за наука, технолошки развој и информатика ; уредувачки одбор Јордан Поп-Јорданов (претседател), Никола Узунов, Благоја Андрејевски].

Date
1990
Authors
Поп-Јорданов, Јордан. (edt)
Узунов, Никола. (edt)
Андрејевски, Благоја. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: The long-term development of the energetics in SR Macedonia : proceedings of a conference Skopje, june 27, 1987. Тираж 600. Библиографија кон одделни трудови.
Keywords
Енергетско стопанство
Citation