Теоретски истражувања во природните и техничките науки во Република Македонија : прилози од научен собир одржан во МАНУ на 22 и 23 ноември 1990 година / [уредувачки одбор Благој Попов (одговорен уредник), Томе Бошевски, Виктор Урумов].

Date
1992
Authors
Попов, Благој. (edt)
Бошевски, Томе. (edt)
Урумов, Виктор. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Theoretical research in the natural and technical sciences in the Republic of Macedonia : papers from the scientific meeting held at the Macedonian Academy of Sciences and Arts 22nd-23rd november 1990. Тираж 300. Фусноти кон текстот. Библиографија кон трудовите.
Keywords
Природни науки, Технички науки
Citation