Фолклорните импулси во македонската литература и уметност на XX век : зборник на трудови од меѓународниот научен собир Скопје, 23-24 октомври 1998 / [уредувачки одобр Милан Ѓурчинов, Борис Петковски, Томе Саздов ; превод на англиски јазик Нада Георгиева ; ликовна обработка на корица Кочо Фидановски].

Date
1999
Authors
Ѓурчинов, Милан. (edt)
Петковски, Борис. (edt)
Саздов, Томе. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор насл.стр.: Folklore impulses in Macedonian literature and art of the 20th Century : papers from an international symposium, Skopje, 23-24 October 1998. Дел од текстот и на срп. и хрв. јазик. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Резимеа кон трудовите на повеќе јазици. Библиографија кон повеќето трудови.
Keywords
Македонска книжевност
Citation