Фотографијата и филмот на почвата на Македонија : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / [уредувачки одбор Георги Старделов (претседател), Илинденка Петрушева, Валентино Димитровски].

dc.contributor.author Старделов, Георги. (edt)
dc.contributor.author Петрушева, Илинденка. (edt)
dc.contributor.author Димитровски, Валентино. (edt)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:13:35Z
dc.date.available 2021-12-16T20:13:35Z
dc.date.issued 2007
dc.description Публикацијата е во рамките на: Макропроект "Историја на културата на Македонија", кн. 16. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови.
dc.format 246 стр. : илустр. ; 29 см.
dc.identifier.isbn urn:ISBN:978-9989-101-83-0
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/70574858
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/382
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
dc.subject Фотографија
dc.subject Филм
dc.title Фотографијата и филмот на почвата на Македонија : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / [уредувачки одбор Георги Старделов (претседател), Илинденка Петрушева, Валентино Димитровски].
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files