Галерија универзум / Славко Јаневски.

Date
2005
Authors
Јаневски, Славко. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Фондација "Трифун Костовски"
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Gallery universe / Slavko Janevski. Публикацијата е во рамките на: Научно-истражувачки проект "Книжевното наследство на Славко Јаневски" Фусноти кон текстот. Есеистиката на Славко Јаневски / Георги Старделов: стр. XIII-LXXIX. Поговор-или За методолошките стојалишта на истражувањето / Георги Старделов: стр. 591-595. Регистар.
Keywords
Citation