Патеките на транзицијата : емпириска анализа на македонската и бугарската економија : растот, инвестициите и економската соработка / Гоце Петрески, Дарко Лазаров, Оливера Костоска.

Date
2017
Authors
Петрески, Гоце. (aut)
Лазаров, Дарко. (aut)
Костоска, Оливера. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 300. На наспор. насл. стр.: Pathways of transition : empirical analysis of the macedonian and bulgarian economies : growth, investment and economic cooperation / Goce Petreski, Darko Lazarov, Olivera Kostoska. Фусноти кон текстот. Библииографија: стр. 185-191. Summary.
Keywords
Земји во транзиција, Економска транзиција
Citation