Собрани трудови. 1, Сахаринати / Глигор Јовановски.

Date
2015
Authors
Јовановски, Глигор. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите = Macedonian Academy of Sciences and Arts
Abstract
Description
На наспор. насл стр.: Collected papers. 1, Saccharinates / Gligor Jovanovski. Тираж 50. Текст на мак. и англ. јазик. Фусноти кон текстот. Библиографија кон главите.
Keywords
Хемија
Citation