Византиска епска поезија / препев,превод, белешки и предговор Витомир Митевски.

Date
2018
Authors
Митевски, Витомир. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 300. На наспор. насл. стр.: Byzantine epic poetry / translation into macedonian, commentary and preface Vitomir Mitevski. Фусноти кон текстот. Библиографија кон предговорот.
Keywords
Византиска епска поезија
Citation