Демографски, социјални и економски аспекти на работната сила и вработеноста : материјали од научниот собир одржан на 2 и 3 ноември 1989 г. во Скопје = Demografski, socijalni i ekonomski aspekti radne snage i zaposlenosti : materijali sa naučnog skupa održanog 2. i 3. novembra 1989. u Skopju / [уредувачки одбор Никола Узунов, претседател, Ксенте Богоев, Милош Мацура].

Date
1991
Authors
Узунов, Никола. (edt)
Богоев, Ксенте. (edt)
Мацура, Милош. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Demographic, Social and Economic Aspects of Labour and Employment : proceedings of a Conference Skopje, November 2-3, 1989. 'Рбетен ств. насл.: Работната сила и вработеноста. Фусноти кон текстот. "...научно советување ..."Демографски, социјални и економски аспекти на работната сила и вработеноста" --> предговор. Текст и на срхр. јазик. Тираж 500. Библиографија кон одделни трудови.
Keywords
Работна сила, Вработеност, Демографија
Citation