Терминологија од областа на градежништвото / изработил Благоја Нешкоски.

Date
2016
Authors
Нешкоски, Благоја. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Лексикографски центар = Skopje : Macedonian academy of sciences and arts, Lexicographic center
Abstract
Description
Публикацијата е во рамките на: Макропроект Македонска терминологија ; Macro project Macedonian terminology. На наспор. насл. стр. Civil engineering terminology / prepared by Blagoja Neshkoski. Тираж 250. Библиографија: стр. 981. Регистри.
Keywords
Градежништво
Citation