Прилози за обичајното право на македонскиот народ. ǂТ. ǂ1 / [уредувачки одбор Александар Христов, Миле Хаџи Василев, Асен Групче.

Date
2000
Authors
Христов, Александар. (edt)
Хаџи Василев, Миле. (edt)
Групче, Асен. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Contributions to common law of the Macedonian people. Публикацијата е издадена во рамките на научноистражувачки проект: "Обичајното право на македонскиот народ" Тираж 500. Фусноти кон текстот. Предговор / редакциски одбор: стр. 5-13.
Keywords
Обичајно право
Citation