Евреите во Македонија во Втората светска војна : (1941-1945) : зборник на документи / [обработиле] Жамила Колономос, Вера Весковиќ-Вангели ; [уредник Михајло Апостолски ; превод на предговорот и регистрите Мирка Мишиќ, превод на документите Иван Хаџи Панзов (од бугарски), Михаил Јанушев (од српскохрватски)].

Date
1986
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: The Jews in Macedonia during the Second World War. I : (1941-1945) : collection of documents / Zhamila Kolonomos, Vera Veskovich-Vangeli. Тираж 1000. Фусноти кон текстот. Текст на мак. и на англ. јазик. Забелешки: стр. 1149-1158. Речник ; Glossary: стр. 72, 133. Речник на употребените германски зборови во списоците: стр. 1417-1422. Регистри.
Keywords
Евреи во Македонија
Citation