Откривањето и проучувањето на Македонија во европската наука до формирањето на македонските државни институции : материјали од меѓународниот научен собир одржан на 29 и 30 октомври 2007 година во Скопје по повод 40-годишнината од основањето на МАНУ / [уредувачки одбор Цветан Грозданов (претседател), Крум Томовски, Зузана Тополињска].

Date
2009
Authors
Грозданов, Цветан. (edt)
Томовски, Крум. (edt)
Тополињска, Зузана. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Discovering and exploring Macedonia in European science until the establishment of Macedonian state institutions : papers of an international scientific meeting held on 29th and 30th October 2007 in Skopje on the occasion of the 40th anniversary of foundation of the Macedonian Academy of Sciences and Arts. Фусноти кон текстот. Библиографија кон трудовите. Summary кон одделни трудови.
Keywords
Македонистика
Citation