Спогодбата од Преспа : меѓународно значење и импликации врз евроатлантските интеграции на Република Македонија : научна расправа одржана на 11 септември 2018 година / [уредувачки одбор Владо Камбовски, Таки Фити, Георги Старделов].

Date
2018
Authors
Камбовски, Владо. (edt)
Фити, Таки. (edt)
Старделов, Георги. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 300. На напор. насл. стр.: The Prespa agreement : international significance and its implications on the Euro-Atlantic integration of the Republic of Macedonia : scientific discusion held on september 11, 2018. Трудови на мак. и на англ. јазик. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови. Abstract.
Keywords
Спогодба од Преспа
Citation