Судската заштита на човековите права во Република Македонија : научна и стручна расправа одржана на 8 октомври 2014 година. ǂКн. ǂ6 / [уредувачки одбор Владо Камбовски претседател, Таки Фити, Гоце Петрески].

dc.contributor.author Камбовски, Владо. (edt)
dc.contributor.author Фити, Таки. (edt)
dc.contributor.author Петрески, Гоце. (edt)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:14:15Z
dc.date.available 2021-12-16T20:14:15Z
dc.date.issued 2014
dc.description На наспор. насл. стр.: Legal protection of human rights in the Republic of the Macedonia : scientific and professional discussion held on 8th October 2014. B. 6. Публикацијата е во рамките на проектот: Хармонизација на правниот систем на Република Македонија со правото на Европска унија. Тираж 300. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови.
dc.format 202 стр. ; 24 см.
dc.identifier.isbn urn:ISBN:978-608-203-125-5
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/97725706
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/509
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
dc.subject Судска постапка
dc.title Судската заштита на човековите права во Република Македонија : научна и стручна расправа одржана на 8 октомври 2014 година. ǂКн. ǂ6 / [уредувачки одбор Владо Камбовски претседател, Таки Фити, Гоце Петрески].
dc.title.alternative Added title page title: Legal protection of human rights in the Republic of Macedonia : scientific and professional discussion held on 8th October 2014. ǂБ. ǂ6
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files