Екологијата и економијата во условите на Република Македонија : материјали од научен собир, одржан во МАНУ на 17-18 декември 1992 / [уредувачки одбор Никола Узунов (претседател), Ксенте Богоев, Љупчо Групче].

Date
1994
Authors
Научен собир (1992 : Скопје)
Узунов, Никола. (edt)
Богоев, Ксенте. (edt)
Групче, Љупчо. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Ecology and the Economy in the Circumstances of the Republic of Macedonia : papers from a Symposium, Skopje, 17-18 December 1992. "... научен собир на тема "Екологијата и економијата во условите на Република Македонија" --> предговор. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Библиографија кон повеќето трудови. Summaries кон трудовите.
Keywords
Стопански развој, Природна средина
Citation