Почвите на Република Македонија. ǂТ. ǂ1, Педогенетски фактори и класа на почви со (A)-C и (A)-R тип на профилот / Ѓорѓи Филиповски.

Date
1995
Authors
Филиповски, Ѓорѓи. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Soils of the Republic of Macedonia. Vol. 1, Soil-forming Factors and the Soil Class with (A)-C and (A)-R Profile Type / Gjorgji Filipovski. Тираж 500. Библиографија кон главите. Summary.
Keywords
Педологија
Citation