Традицијата во комунакациите и во духовната култура на Југоисточна Европа : (право, економија, природни науки, уметност, литература, јазик) : меѓународен симпозиум : Охрид, 5-8 септември 2018 / [editorial board Vera Bitrakova Grozdanova ... [и др.] ; [превод Јана Хаџи-Лега, Александра Николоска = translation Jana Hadzi-Lega, Aleksandra Nikoloska].

Date
2019
Authors
Bitrakova Grozdanova, Vera. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите : Македонски национален комитет
Abstract
Description
На напор. насл. стр.: Tradition in communication and in the spiritual culture of Southeast Europe : (law, economics, natural sciences, art, literature, language) ; Tradition dans la communication et dans la culture spirituelle del'Europe du Sud-Est : (droit, économie, sciences naturelles, art, littérature, langue) : Ohrid, 5-8 September 2018. Трудови на англ. и фран. јазик. Фусноти кон текстот. Библиографија кон трудовите.
Keywords
Хуманистички науки
Citation