Критички методи и толкувања / приредување, стручна редакција и предговор Катица Ќулавкова.

Date
2018
Authors
Ќулавкова, Катица. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На напор. насл стр.: Critical methods and interpretations / edited by Katica Kulavkova. Тираж 300. Фусноти кон текстот. ǂТ. ǂ1, Критичките методи во контекст на толкувањето на книжевноста : (книжевната херменевтика: теорија и практика): стр. [9]-13. ǂТ. ǂ1, Био-библиографски белешки за авторите: стр. [429]-434. ǂТ. ǂ2, Био-библиографски белешки за авторите: стр. [411]-415. ǂТ. ǂ2, Библиографија: стр. [417]-452 и кон текстовите. Abstracts. Регистар.
Keywords
Светска книжевност, Книжевна херменевтика, Книжевна теорија
Citation