Граматика на именската фраза во македонскиот литературен јазик : род, број, посоченост / Зузана Тополињска.

Date
1974
Authors
Тополињска, Зузана. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 1000. Фусноти кон текстот. Речник на основни лингвистички термини воведени во текот на излагањето: стр. 149-150. Summary: a grammar of the macedonian noun-phrase : definiteness, gender, number / Zuzanna Topolińska.
Keywords
Македонски јазик, граматика, македонска, linguistics, grammer, Macedonian language
Citation