Република Македонија 60 години по АСНОМ : зборник од научниот собир по повод шеесетгодишнината од АСНОМ одржан во Скопје на 15-16 декември 2004 година / [уредувачки одбор Цветан Грозданов, претседател ... [и др.] ; превод на резимеата на англиски јазик Греам Рид].

Date
2005
Authors
Грозданов, Цветан. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: The republic of Macedonia 60 years on from ASNOM : proceedings of the scientific and scholarly conference on the occasion of the 60th anniversary of ASNOM held in Skopje on 15-16 December 2004. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Регистри. Summaries кон трудовите. Библиографија кон одделни трудови.
Keywords
Citation