Симпозиум посветен на животот и делото на Марко Цепенков, Прилеп, 15-17 ноември 1979 / [организатори] Македонска академија на науките и уметностите, Друштво за наука и уметност - Прилеп ; [уредувачки одбор Блаже Конески (претседател) ... и др.].

Date
1981
Authors
Симпозиум посветен на животот и делото на Марко Цепенков (1979 : Прилеп)
Конески, Блаже. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите ; Прилеп : Друштво за наука и уметност
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Symposium dedicated to the life and work of Marko Cepenkov, Prilep, November 15-17, 1979. Тираж 1000. Фусноти кон текстот. Одделни трудови на срп., хрв., англ. и фр. јазик. Библиографија кон одделни трудови. Summary ; Résumé ; Zusammenfassung ; Резюме кон трудовите.
Keywords
Цепенков, Марко, 1829-1920
Citation