Странските влијанија во македонската литература и култура во 50-те и 60-те години : зборник на трудови од Меѓународниот научен собир, Скопје, 12-13 октомври, 1994 / [уредувачки одбор Милан Ѓурчинов, Борис Петковски] ; [ликовна обработка на корица Кочо Фидановски].

Date
1996
Authors
Ѓурчинов, Милан. (edt)
Петковски, Борис. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Foreign influences on Macedonian literature and culture in 50s and 60s : papers from International Symposium Skopje, 12-13 October 1994. Текст на мак. и на фр. и срхр. јазик. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Резиме ; Resume i Summaries кон повеќето трудови. Библиографија кон одделни трудови.
Keywords
Македонска книжевност, Култура
Citation