Македонија : прашања од историјата и културата / [уредувачки одбор на зборникот Блаже Ристовски, Георги Старделов, Цветан Грозданов, Лидија Симовска-Поповска (секретар) ; превод на англиски јазик Греам Рид ; корица Кочо Фидановски].

Date
1999
Authors
Ристовски, Блаже. (edt)
Старделов, Георги. (edt)
Грозданов, Цветан. (edt)
Симовска-Поповска, Лидија. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Macedonia : questions of history and culture. "... научниот собир "Етнокултурните и политичките аспекти на формирањето на македонската нација во балканскиот културно-историски контекст ..." ---> стр. [7] Summaries кон трудовите. Библиографија кон повеќето трудови.
Keywords
Македонци
Citation