Букурешкиот мировен договор, Македонија и Балканот : меѓународен научен собирпо повод 100-годишнината од потпишувањето на Букурешкиот мировен договор одржан на 31 октомври и 1 ноември 2013 година / [уредувачки одбор Владо Камбовски, претседател, Блаже Ристовски, Драги Георгиев].

Date
2014
Authors
Камбовски, Владо. (edt)
Ристовски, Блаже. (edt)
Ѓорѓиев, Драги. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Peace treaty of Bucharest, Macedonia and Balkans : an international scientific meeting marking the cenennial of the signing of the Bucharest peace treaty held on 31 October and 1 November 2013. Тираж 300. Фусноти кон текстот. Библиографија и Summaries кон трудовите.
Keywords
Македонско прашање
Citation