Антички градови во Македонија / Иван Микулчиќ.

Date
1999
Authors
Микулчиќ, Иван. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На стр.[3]: Antike Städte in der Republik Makedonien / Ivan Mikulčić. Публикацијата е во рамките на: Макропроект "Историја на културата на Македонија", книга 8. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Abbilidungen im text: стр. 445-452. Библиографија: стр. 423-434 [275 единици] Zusammenfassung: Antike Städte im Gebiet der Republik Makedonien.
Keywords
Градови
Citation