Градење на вредносен и безбедносен систем : услов за интеграција во НАТО : зборник на трудови од Научната конференција Скопје, 28 март 2019 година / [уредник Владо Камбовски].

Date
2019
Authors
Камбовски, Владо. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Центар за стратегиски истражувања "Ксенте Богоев"
Abstract
Description
Тираж 100. На напор. насл. стр: Building a system of values and security system : condition for the integration in NATO : collection of papers of scientific conference, Skopje, 28 March 2019. Фусноти кон текстот. Библиографија кон трудовите.
Keywords
Интеграција во НАТО
Citation