Григоровичев паримејник. 1, Текст со критички апарат / [приредиле] Зденка Рибарова, Зое Хауптова.

Date
1998
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Paroimiarion Grigorovici. 1, Textus et apparatus criticus / Zdenka Ribarova, Zoe Hauptova. Текст и на старо. словен. и гр. јазик. Тираж 600. Фусноти кон текстот. Уводни белешки: стр. [I]-V. Начела на изданието: стр. VI-IX. Кратенки и симболи: XII. Библиографија: стр. X-XI, XIII-XVIII [117 edinici]
Keywords
Григоровичев паримејник
Citation