Сто години од Балканските војни : прилози од научниот собир одржан на 3-4 декември 2012 / [уредувачки одбор на зборникот Владо Камбовски, Блаже Ристовски, Драги Ѓоргиев].

Date
2013
Authors
Камбовски, Владо. (edt)
Ристовски, Блаже. (edt)
Ѓоргиев, Драги. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Hundred years of the Balkan wars : proceedings of the scientific meeting, held on 3-4 December 2012. Кор. насл. стр.: 100 години од Балканските војни. Фусноти кон текстот. Библиографија кон трудовите.
Keywords
Балкански војни
Citation