Методи за хармонизација на националното законодавство со правото на Европска унија : зборник од научната расправа одржана во Скопје на 2 април 2008 година / [уредувачки одбор Владо Камбовски, Трајан Бендевски, Гале Галев].

Date
2008
Authors
Камбовски, Владо. (edt)
Бендевски, Трајан. (edt)
Галев, Гале. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Публикацијата е во рамките на проектот: "Хармонизација на правниот систем на Република Македонија со правото на Европска унија" : книга 2. На наспор. насл. стр.: Methods of harmonization of national legislation with the law of the European union : proceedings of the scientific discussion held in Skopje on 2 April 2008, Трудови и на англ. и ср. јазик. Фусноти кон текстот. Библиографија и Summaries кон трудовите.
Keywords
Право
Citation