Основен систем и терминологија на словенската ономастика / [редакциски колегиум Ф. Безлај, М.В. Бирило, В. Бланар, Б. Видоески, Т. Витковски, Ј. Заимов, Х. Јенч, М. Караш, В. Михајловиќ, В.В. Нимчук, Л. Незбедова-Оливова, Н.В. Подољскаја, А.В.Суперанскаја, П. Шимуновиќ, В. Шмилауер] = Основная система и терминология славянской ономастики / [редакционная коллегия Ф. Безлаи, М.В. Бирилло, В. Бланар, Б. Видоескии, Т. Витковскии, И. Заимов, Х. Енч, М. КарасЬ, В. Михаилович, В.В. Нимчук, Л. Незбедова-Оливова, К. Олива, Н.В. ПодолЬская, А.В. Суперанская, П. Шимунович, В. Шмиляуер] = Grundsystem und Terminologie der slawischen Onomastik / [Redaktionskollektiv F. Bezlaj, M.V. Birylo, V. Blanar, H. Jentsch, M. Karaš, V. Mihajlović, V.V. Nimčuk, L. Nezbedova-Olivova, K. Oliva, N.V. Podolskaja, A.V. Superanskaja, P.Šimunović, V. Šmilauer, B. Vidoeski, T. Witkowski, J. Zaimov].

dc.contributor.author Bezlaj, F.
dc.contributor.author Бирилло, М.В.
dc.contributor.author Blanar, V.
dc.contributor.author Видоески, Б.
dc.contributor.author Витковски, Т.
dc.contributor.author Заимов, И.
dc.contributor.author Jentsch, H.
dc.contributor.author Karaš, M.
dc.contributor.author Mihajlović, V.
dc.contributor.author Нимчук, В.В.
dc.contributor.author Незбедова-Оливова, Л.
dc.contributor.author ПодолЬскаâ, Н.В.
dc.contributor.author Суперанскаâ, А.В.
dc.contributor.author Šimunivić, P.
dc.contributor.author Šmilauer, V.
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:12:40Z
dc.date.available 2021-12-16T20:12:40Z
dc.date.issued 1983
dc.description Текст на мак., рус. и гер. јазик. Предговор на словач., чеш., пол., луж.,укр., белорус., срхр., мак., буг. и гер. јазик. Тираж 800. Регистри.
dc.format 412 стр. ; 20 см.
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/13320202
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/87
dc.language mac
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
dc.title Основен систем и терминологија на словенската ономастика / [редакциски колегиум Ф. Безлај, М.В. Бирило, В. Бланар, Б. Видоески, Т. Витковски, Ј. Заимов, Х. Јенч, М. Караш, В. Михајловиќ, В.В. Нимчук, Л. Незбедова-Оливова, Н.В. Подољскаја, А.В.Суперанскаја, П. Шимуновиќ, В. Шмилауер] = Основная система и терминология славянской ономастики / [редакционная коллегия Ф. Безлаи, М.В. Бирилло, В. Бланар, Б. Видоескии, Т. Витковскии, И. Заимов, Х. Енч, М. КарасЬ, В. Михаилович, В.В. Нимчук, Л. Незбедова-Оливова, К. Олива, Н.В. ПодолЬская, А.В. Суперанская, П. Шимунович, В. Шмиляуер] = Grundsystem und Terminologie der slawischen Onomastik / [Redaktionskollektiv F. Bezlaj, M.V. Birylo, V. Blanar, H. Jentsch, M. Karaš, V. Mihajlović, V.V. Nimčuk, L. Nezbedova-Olivova, K. Oliva, N.V. Podolskaja, A.V. Superanskaja, P.Šimunović, V. Šmilauer, B. Vidoeski, T. Witkowski, J. Zaimov].
dc.title.alternative Parallel title: Основная система и терминология славянской ономастики Parallel title: Grundsystem und Terminologie der slawischen Onomastik
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files