Геополитичката и геостратегиската положба на Република Македонија во услови на мигрантската и бегалската криза : зборник на трудови од Конференцијата одржана на 21 март 2016 г. / [уредувачки одбор Владо Камбовски, Димитар Мирчев, Абдулкадар Мемеди].

Date
2017
Authors
Камбовски, Владо. (edt)
Мирчев, Димитар. (edt)
Мемеди, Абдулкадар. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Центар за стратегиски истражувања
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Geopolitical and geostrastegic position of the Republic of Macedonia amidst the migrants and refugee crisis : proceedings of the Conference held on 21st of March 2016. Тираж 250. Фусноти кон текстот. Abstract. Библиографија кон трудовите.
Keywords
Мигранти
Citation