Ченто и македонската државност : зборник на трудовите од Научниот собир по повод 100-годишнината од раѓањето на Методија Андонов-Ченто, одржан во Скопје на 16 и 17 декември 2002 година / [уредувачки одбор Блаже Ристовски (претседател), Никола Кљусев, Миле Михајлов, Ѓорѓи Чакарјаневски ; превод на резимеата на англиски јазик Рајна Кошка].

Date
2004
Authors
Ристовски, Блаже. (edt)
Кљусев, Никола. (edt)
Михајлов, Миле. (edt)
Чакарјаневски, Ѓорѓи. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите : Институт за национална историја
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Čento and Macedonian statehood : proceedings of the scientific meeting on the occasion of the 100th anniversary of the birth of Metodija Andonov-Chento, held in Skopje, on 16 and 17 December 2002. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови. Summaries кон трудовите.
Keywords
Андонов, Методија Ченто, 1902-1957
Citation