Прилог кон библиографијата на македонскиот јазик. 4, 1986-2006 : (со дополнувања за претходните години) / уредувачки одбор Зузана Тополињска одговорен уредник, Милица Миркуловска ; со помош на Јасна Андреевска ... [и др.].

Date
2008
Authors
Тополињска, Зузана. (edt)
Миркуловска, Милица. (edt)
Андреевска, Јасна. (edt)
Стоиљковиќ, Бисера. (edt)
Илиевска, Бисерка. (edt)
Нестороска, Наташа. (edt)
Спасевска, Оливера. (edt)
Каранфиловска, Верица. (edt)
Ѓурковска, Весна. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Истражувачки центар за ареална лингвистика
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: A contribution to the bibliography of Macedonian language. 4, 1986-2006 : (and supplement for the previous years ) / editorial board Zuzanna Topolińska, Milica Mirkulovska. Уредувачки Одбор: Зузана Тополињска, Милица Миркуловска, Јасна Андреевска, Бисера Стоиљковиќ, Бисерка Илиевска, Наташа Нестороска, Оливера Спасевска, Верица Каранфиловска, Весна Ѓурковска. Регистри.
Keywords
Македонски јазик
Citation